تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


کاموا غول پیکر

بافت کاموا غول پیکرپروین قادریدوشنبه 99/08/05 ساعت 13:30-16:30150,000 تومانثبت‌نام


کاموا غول پیکر

بافت کاموا غول پیکرپروین قادرییکشنبه 99/08/18 ساعت 13:30-16:30150,000 تومانثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقچهارشنبه 99/08/07 ساعت 10-13تومان 190,000ثبت‌نام


گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقشنیه 99/08/17 ساعت 13:15-18:15235,000 تومان با وسایلثبت‌نام


گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنیه 99/08/05 ساعت 11-16235,000 تومان با وسایلثبت‌نام


جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیانچهارشنبه 99/08/21 ساعت 10-14 250,000 تومان با وسایلثبت‌نام


جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیانچهارشنبه 99/08/07 ساعت 10-14 250,000 تومان با وسایلثبت‌نام


شمع سازی

شمع سازییاسمن مستوری 235،000 تومان با وسایلثبت‌نام


بافت انگشتی

بافت انگشتیپروین قادریدوشنبه 99/08/18 ساعت 10-13150,000 تومان ثبت‌نام


بافت انگشتی پیشرفته

بافت انگشتی پیشرفتهپروین قادری190,000 تومان ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیزینب عزیزیچهارشنبه 99/08/14 ساعت 10-13210,000 تومان با وسایلثبت‌نام