تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


تابلو آبستره

تابلو آبسترهمهشید کجوریچهارشنبه 98/9/27 ساعت 18-15150,000 تومانثبت‌نام


تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیموشقایق شفیعیشنبه 98/9/23 ساعت 14-18230,000 تومان با وسایلثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقچهارشنبه 98/9/27 ساعت 13-10تومان 140,000ثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقشنبه 98/10/7 ساعت 18-15تومان 140,000ثبت‌نام


گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقشنبه 98/9/23 ساعت 12- 18190,000 تومان با وسایلثبت‌نام


گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقچهارشنبه 98/10/11 ساعت 10- 16190,000 تومان با وسایلثبت‌نام


جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیانچهارشنبه 98/9/20 ساعت 10- 15200,000 تومان با وسایلثبت‌نام


گلدوزی

بافت انگشتیپروین قادرییکشنبه 98/9/24 ساعت 12:30- 16:30190,000 تومان ثبت‌نام


گلدوزی

بافت انگشتیپروین قادریسه شنبه 98/10/10 ساعت 10- 14190,000 تومان ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیآتوسا عادلچهارشنبه 98/10/4 ساعت 10- 12160,000 تومان با وسایلثبت‌نام