تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


عروسک لولو

عروسک لولوحوریه زکیخانیچهارشنبه 98/7/3 ساعت 14-18250,000 تومان با وسایلثبت‌نام

تابلو آبستره

تابلو آبسترهمهشید کجوریدوشنبه 98/7/1 ساعت 13:30-16:30 150,000ثبت‌نام

تابلو آبستره

تابلو آبسترهمهشید کجوریدوشنبه 98/7/8 ساعت 13-10150,000ثبت‌نام

تابلو آبستره

تابلو آبسترهمهشید کجوریچهارشنبه 98/7/24 ساعت 18-15150,000ثبت‌نام


تابلو آبستره

تابلو آبسترهمهشید کجوریدوشنبه 98/7/8 ساعت 10-13150,000ثبت‌نام


تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیموشقایق شفیعیسه شنیه 98/7/30 ساعت 14-10230,000 تومان با وسایلثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 98/7/21 ساعت 13-10تومان 140,000ثبت‌نام


تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیمو

تزیین ماگ و سرقاشقی با خمیر فیموشقایق شفیعیدوشنیه 98/7/15 ساعت 14-10230,000 تومان با وسایلثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقچهارشنبه 98/7/10 ساعت 18-15تومان 140,000ثبت‌نام


گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقشنبه 98/7/20 ساعت 10 - 16190,000 تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیآتوسا عادلیکشنبه 98/7/7 ساعت 17 - 19160,000 تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیآتوسا عادلدوشنبه 98/7/22 ساعت 10 - 12160,000 تومان با وسایلثبت‌نام


گلدوزی

گلدوزیمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 98/7/1 ساعت 10 - 16190,000 تومان با وسایلثبت‌نام