تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


زیورالات مسی برنجی

زیورالات مسی برنجینونا الهیانسه شنبه 98/11/15 ساعت 19-175 جلسه 2 ساعته850,000 تومانثبت‌نام


نقش بر جسته

نقش برجستهفتانه اسماعیلیسه شنبه 98/11/8 15-19 5 جلسه 4 ساعته750,000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدق یکشنیه ها 98/11/13 11-1310 جلسه 2 ساعته700،000تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیپروین قادرییک شنبه 98/11/13 ساعت 16-195 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیپروین قادریدو شنبه 98/11/28 ساعت 13-105 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوپروین قادریسه شنبه 98/12/6 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته300,000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوپروین قادریپنجشنبه 98/11/10 ساعت 16:30-13:304 جلسه 3 ساعته300,000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 98/10/29 ساعت 16-188 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیپنجشنبه 98/12/1 ساعت 10-137 جلسه 3 ساعته500,000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیپنجشنبه 98/11/3 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته400,000 تومان(150 تومن پک وسایل)ثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیدوشنبه 98/11/21 ساعت 13:30-16:304 جلسه 3 ساعته400,000 تومان(150 تومن پک وسایل)ثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 98/11/16 ساعت 15-184 جلسه 3 ساعته450،000تومان ثبت‌نام


ساخت کیف

ساخت کیفماندانا میر عشقی چهارشنبه 98/11/16 ساعت 18-152 جلسه 3 ساعته380،000تومان با وسایلثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1812 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهمهشاد محمدخانیچهارشنبه 98/11/16 ساعت 10- 134 جلسه 3 ساعته500,000 تومانثبت‌نام


نقاشی برجسته

نقاشی برجستهفتانه اسماعیلیسه شنبه 98/11/8 ساعت 16- 195 جلسه 3 ساعته450,000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقشنبه 98/11/19 ساعت 16- 1810 جلسه 2 ساعته560,000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت زهرا توتزاریچهارشنبه 98/11/2 ساعت 15-13:30 و 18-16:30 8 جلسه 1:30 ساعته750,000تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم زهرا توتزاریچهارشنبه 98/11/16 ساعت 15-13:30 و 18-16:30 12 جلسه 1:30 ساعته 950000تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسزهرا توتزاریچهارشنبه 98/11/16 ساعت 15-13:30 و 18-16:30 8 جلسه 1:30 ساعته 900,000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 98/11/16 ساعت 13:30-156 جلسه 1:30 ساعته 650,000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 98/11/16 ساعت 13:30-158جلسه 1:30 ساعتهتومان 850,000ثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقچهارشنبه 98/11/2 ساعت 10:30- 12:3010 جلسه 2 ساعته560,000 تومان ثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی مقدماتیحوریه زکیخانیسه شنبه 98/11/8 13-104 جلسه 3 ساعته580,000 تومان با وسایلثبت‌نام