تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


نقش بر جسته

نقش برجستهراضیه امیدیچهارشنبه 99/07/09 ساعت 10-146 جلسه 4 ساعته1،200،000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقدوشنیه 99/07/14 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته840،000تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیپروین قادریدوشنبه 99/06/07 ساعت 13-105 جلسه 3 ساعته400،000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوپروین قادریسه شنبه 99/07/15 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته360،000 تومانثبت‌نامگیوه بافی

گیوه بافیپروین قادریشنبه 99/07/19 ساعت 10-133 جلسه 3 ساعته300،000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقچهارشنبه 99/07/16 ساعت 15:30-13:308جلسه 2 ساعته660،000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلییکشنبه 99/07/20 ساعت 15-187 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقییکشنبه 99/07/13 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته480،000 تومانثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقییکشنبه 99/07/13 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته600،000 تومان با وسایلثبت‌نام


ساخت کیف

ساخت کیف کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 99/07/16 ساعت 10-132جلسه 3 ساعته400،000 تومان با پک وسایلثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقدو شنبه ها ساعت 16 - 1912 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهمهشاد محمدخانییکشنبه 99/07/13 ساعت 15-184 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


نقاشی برجسته

نقاشی برجستهراضیه امیدیشنبه 99/07/12 ساعت 15-185 جلسه 3 ساعته700،000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقسه شنبه 99/07/15 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت زهرا توتزاریچهارشنبه 99/07/09 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته900،000 تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم زهرا توتزاریچهارشنبه 99/07/09 ساعت 16-14 و 18-169 جلسه 2 ساعته1،200،000تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسزهرا توتزاریچهارشنبه 99/07/09 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته 1،100،000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 99/07/09 ساعت 16-14 یا 18-165 جلسه 2 ساعته 770،000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 99/07/09 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته950،000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 99/07/15 ساعت 15:30-13:3010 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی و لولوحوریه زکیخانییکشنبه 99/07/13 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته700،000 تومان با پک وسایلثبت‌نام