تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


زیورالات مسی برنجی

زیورالات مسی برنجینونا الهیانسه شنبه 98/9/19 ساعت 15:30-13:305 جلسه 2 ساعته850,000 تومانثبت‌نام


نقش بر جسته

نقش برجستهفتانه اسماعیلی سه شنبه 98/10/3 14-105 جلسه 4 ساعته750,000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقیک شنبه 98/9/24 ساعت 15:30-13:3010 جلسه 2 ساعته700،000تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیپروین قادریدو شنبه 98/9/25 ساعت 16:30-13:305 جلسه 3 ساعته380,000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوپروین قادرییکشنبه 98/10/1 ساعت 13-164 جلسه 3 ساعته300,000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 98/9/24 ساعت 14:30-12:308 جلسه 2 ساعته550,000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیشنبه 98/9/23 ساعت 18-1510 جلسه 3 ساعته750,000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیدوشنبه 98/9/25 ساعت 19-164 جلسه 3 ساعته400,000 تومان(150 تومن پک وسایل)ثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 98/9/27 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته450،000تومان ثبت‌نام


ساخت کیف،دستکش و کلاه کچه

ساخت کیف،دستکش و کلاه کچهماندانا میر عشقی چهارشنبه 98/9/27 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته450،000تومان ثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1812 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته795,000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهمهشاد محمدخانیپنجشنبه 98/9/28 ساعت 13:30- 16:304 جلسه 3 ساعته500,000 تومانثبت‌نام


نقاشی برجسته

نقاشی برجستهفتانه اسماعیلییکشنبه 98/10/1 ساعت 16- 195 جلسه 3 ساعته450,000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقسه شنبه 98/9/26 ساعت 13:30- 15:3010 جلسه 2 ساعته560,000 تومانثبت‌نام


انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)

تیفانی تخت زهرا توتزاریچهارشنبه 98/9/27 ساعت 15-13:30 و 18-16:30 8 جلسه 1:30 ساعته750,000تومانثبت‌نام


انواع تیفانی، استین گلس و فیوز (معرق شیشه)

تیفانی حجم زهرا توتزاریچهارشنبه 98/9/27 ساعت 15-13:30 و 18-16:30 12 جلسه 1:30 ساعته 950000تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسزهرا توتزاریچهارشنبه 98/9/27 ساعت 15-13:30 و 18-16:30 8 جلسه 1:30 ساعته 900,000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 98/9/27 ساعت 13:30-156 جلسه 1:30 ساعته 650,000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 98/9/27 ساعت 13:30-158جلسه 1:30 ساعتهتومان 850,000ثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 98/9/25 ساعت 17- 1910 جلسه 2 ساعته560,000 تومان ثبت‌نام

قالی بافی

قالی بافیزینب سادات موسوی 8 جلسه 2 ساعته550,000 تومان با وسایلثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی مقدماتیحوریه زکیخانیدوشنبه 98/10/2 13-104 جلسه 3 ساعته580,000 تومان با وسایلثبت‌نام