تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقسه شنبه 1400/02/21 ساعت 10-13تومان 230,000ثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقچهارشنبه 1400/02/08 ساعت 13-16تومان 230,000ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیزینب عزیزیشنبه 1400/02/18 ساعت 10-13210,000 تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیزینب عزیزیسه شنبه 1400/02/07 ساعت 10-13210,000 تومان با وسایلثبت‌نام


حوض ماهی رزینی

حوض ماهی رزینیزینب عزیزی400,000 تومان با وسایلثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقیچهارشنبه 1400/02/29 ساعت 10-13300,000 تومان با وسایلثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقیچهارشنبه 1400/02/15 ساعت 13:30-15:30300,000 تومان با وسایلثبت‌نام