تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدق شنبه 1400/04/12 ساعت 15-18تومان 230,000ثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدق چهارشنبه 1400/04/23 ساعت 10-13تومان 230,000ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیزینب عزیزییکشنبه 1400/04/13 ساعت 10-13280,000 تومان با وسایلثبت‌نام


حوض ماهی رزینی

حوض ماهی رزینیزینب عزیزی400,000 تومان با وسایلثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقیدوشنبه 1400/04/21 ساعت 10-14300,000 تومان با وسایلثبت‌نام