تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 1400/11/11 ساعت 10-13تومان 230,000ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیغزل آقایییکشنبه 1400/11/03 ساعت 10-13280,000 تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیغزل آقاییپنجشنبه 1400/11/14 ساعت 10-13280,000 تومان با وسایلثبت‌نام


حوض ماهی رزینی

حوض ماهی رزینیغزل آقایی400,000 تومان با وسایلثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقییکشنبه 1400/11/10 ساعت 10-14300,000 تومانثبت‌نام


بافت انگشتی

بافت انگشتی با کاموا پافیفرنوش اخگرسهشنبه 1400/11/12 ساعت 10-13300,000 تومان ثبت‌نام


بافت غول پیکر

بافت غول پیکرفرنوش اخگرشنبه 1400/11/09 15-18250,000 تومان ثبت‌نام