تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقسه شنبه 1401/05/11 ساعت 16-13تومان 300.000ثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1401/05/23 ساعت 14-17تومان 300.000ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیغزل آقاییپنجشنبه 1401/05/06 ساعت 13:30-16:30450.000تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیغزل آقاییچهارشنبه 1401/05/19 ساعت 15-18 450.000تومان با وسایلثبت‌نام


شمع سازی

شمع سازییاسمن مستوریسه شنبه 1401/05/18 ساعت 16-19450,000 تومان با وسایلثبت‌نام


شمع سازی

شمع سازییاسمن مستوریپنجشنبه 1401/05/19 ساعت 13-16450,000 تومان با وسایلثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقیشنبه 1401/05/07 ساعت 10-14450.000 تومانثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقییکشنبه 1401/05/23 ساعت 10-14450.000 تومانثبت‌نام