تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقپنجشنبه 1400/07/22 ساعت 10-13تومان 230,000ثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1400/07/25 ساعت 15-18تومان 230,000ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیزینب عزیزیپنجشنبه 1400/07/22 ساعت 10-13280,000 تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیزینب عزیزییکشنبه 1400/07/25 ساعت 15-18280,000 تومان با وسایلثبت‌نام


حوض ماهی رزینی

حوض ماهی رزینیزینب عزیزی400,000 تومان با وسایلثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقیچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 10-14300,000 تومان با وسایلثبت‌نام


پیکسل کچه

پیکسل کچهماندانا میرعشقییکشنبه 1400/07/25 ساعت 10-14300,000 تومان با وسایلثبت‌نام