تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1401/08/15 ساعت 13-16تومان 350.000ثبت‌نام


نقاشی پارچه

نقاشی پارچهمهندس شیوا ابوالصدقچهارشنبه 1401/08/25 ساعت 13-16تومان 350.000ثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیغزل آقاییشنبه 1401/07/23 ساعت 15-19450.000تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیغزل آقاییشنبه 1401/08/14 ساعت 13:30-16:30580.000 تومان با وسایلثبت‌نام


حوض ماهی رزینی

حوض ماهی رزینیغزل آقاییپنجشنبه 1401/08/05 ساعت 10-13780.000 تومان با وسایلثبت‌نام


حوض ماهی رزینی

حوض ماهی رزینیغزل آقاییشنبه 1401/08/21 ساعت 14:30-17:30780.000 تومان با وسایلثبت‌نام


زیورالات رزینی

زیورالات رزینیغزل آقاییسه شنبه 1401/08/24 ساعت 16-19580.000 تومان با وسایلثبت‌نام


شمع سازی

شمع سازییاسمن مستوریپنجشنبه 1401/08/12 ساعت 10-13700,000 تومان با وسایلثبت‌نام


شمع سازی

شمع سازییاسمن مستوریسه شنبه 1401/08/17 ساعت 16-19700,000 تومان با وسایلثبت‌نام