تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام
بافت انگشتی با کاموا پافی آنلاینپروین قادریسه شنبه 1400/07/20 ساعت 17-19180،000 تومانثبت‌نام
بافت غول پیکر آنلاینپروین قادریچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 17-19180،000 تومانثبت‌نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1400/07/18 ساعت 12-14180،000 تومانثبت‌نام
دوره گلدوزی آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1400/07/22 ساعت 20-18440،000 تومان +80 وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیاندوشنبه 1400/07/19 ساعت 17-19:30290،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلیدوشنبه ها از 1400/07/12 ساعت 10-12550،000 تومانثبت‌نام
کاشی شکسته آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه ها از 1400/07/22 ساعت 8-10550،000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقشنبه ها از 1400/07/17 ساعت 10-12550،000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقشنبه ها از 1400/07/17 ساعت 10-12550،000 تومانثبت‌نام
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقچهارشنبه ها از 1400/07/21 ساعت 10-12990،000 تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه ها از 1400/06/25 ساعت 8-10550،000 تومانثبت‌نام
تریکو بافی آنلاینپروین قادریسه شنبه ها از 1400/07/20 ساعت 10-12400،000 تومانثبت‌نام
قلاب بافی آنلاینپروین قادریدوشنبه ها از 1400/07/19 ساعت 13-15400،000 تومانثبت‌نام