تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدق250،000 تومانثبت‌نام
دوره گلدوزی آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدق 480.000 تومان +120وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیان390،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلی950.000تومانثبت‌نام
کاشی شکسته آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدق950.000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدق950.000 تومانثبت‌نام


                                                                              پتینه اجسام آنلاین
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ابوالصدق1.710.000تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدق950.000 تومانثبت‌نام