تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعشهریهثبت نام
بافت انگشتی با کاموا پافی آنلاینپروین قادریسه شنبه 1400/02/07 ساعت 19-17180،000 تومانثبت‌نام
بافت انگشتی با کاموا پافی آنلاینپروین قادریسه شنبه 1400/01/21 ساعت 10-12180،000 تومانثبت‌نام
بافت غول پیکر آنلاینپروین قادریسه شنبه 1400/02/07 ساعت 10-12180،000 تومانثبت‌نام
بافت غول پیکر آنلاینپروین قادریسه شنبه 1400/02/21 ساعت 19-17180،000 تومانثبت‌نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1400/01/29 ساعت 10-12180،000 تومانثبت‌نام
نقاشی رو پارچه آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقچهارشنبه 1400/02/08 ساعت 20-18180،000 تومانثبت‌نام
گلدوزی آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 1400/02/05 ساعت 20-18330،000 تومان با وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیاندوشنبه 1400/02/06 ساعت 16-18:30290،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
جواهردوزی آنلاینمهشید محمدیانچهارشنبه 1400/02/22 ساعت 10-12:30290،000 تومان همراه با پک وسایلثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلیجمعه 1400/02/10 ساعت 16-18550،000 تومانثبت‌نام
نقاشی کلاژ آنلاینمیچکا عقیلیدوشنبه 1400/01/30 ساعت 10-12550،000 تومانثبت‌نام
کاشی شکسته آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقچهارشنبه 1400/02/08 ساعت 15-17550،000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1400/01/29 ساعت 17-15550،000 تومانثبت‌نام
ویترای آنلاینمهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1400/02/12 ساعت 10-12550،000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقسه شنبه 1400/02/14 ساعت 12-10550،000 تومانثبت‌نام
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقسه شنبه 1400/02/14 ساعت 12-10990،000 تومانثبت‌نام
پتینه چوب آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقشنبه 1400/01/28 ساعت 18-20550،000 تومانثبت‌نام
پتینه اجسام آنلاینمهندس شیوا ایوالصدقشنبه 1400/01/28 ساعت 18-20990،000 تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقجمعه 1400/02/10 ساعت 19-21550،000 تومانثبت‌نام
پتینه دیوار آنلاینمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1400/01/26 ساعت 17-19550،000 تومانثبت‌نام
تریکو بافی آنلاینپروین قادریپنجشنبه 1400/02/09 ساعت 10-12400،000 تومانثبت‌نام
تریکو بافی آنلاینپروین قادریشنبه 1400/01/28 ساعت 10-12400،000 تومانثبت‌نام
قلاب بافی آنلاینپروین قادریدوشنبه 1400/01/30 ساعت 13-15400،000 تومانثبت‌نام
قلاب بافی آنلاینپروین قادریچهارشنبه 1400/02/15 ساعت 10-12400،000 تومانثبت‌نام
پاپیه ماشه آنلاینمهشاد محمدخانیثبت‌نام