تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


نقش بر جسته

نقش برجسته6 جلسه 4 ساعته1،200،000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 1400/07/19 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته 1.300.000 تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیمژده یسلیانییکشنبه 1400/07/11 ساعت 10-135 جلسه 3 ساعته500،000 تومانثبت‌نام
مکرومه بافی مژده یسلیانییکشنبه 1400/07/26 ساعت 10-138 جلسه 3 ساعته800،000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکومژده یسلیانییکشنبه 1400/07/25 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته480،000 تومانثبت‌نامبافت انگشتی

بافت انگشتی با کاموا پافیمژده یسلیانییکشنبه 1400/07/26 ساعت 10-13 3جلسه 3 ساعته400،000 تومانثبت‌نامبافت غول پیکر

بافت غول پیکرمژده یسلیانییکشنبه 1400/07/26 ساعت 10-13 4جلسه 3 ساعته450،000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 1400/07/19 ساعت 14:30-15:3010 جلسه 2 ساعته1.300.000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 10-137 جلسه 3 ساعته1.050.000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقییکشنبه 1400/07/18 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته600،000 تومان ثبت‌نام


ساخت کیف

ساخت کیف کچهماندانا میر عشقیدوشنبه 1400/07/12 ساعت 10-132جلسه 3 ساعته580،000 تومان با پک وسایلثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته1.440.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1912 جلسه 3 ساعته1.440،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقچهارشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته1.440.000تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهسمیه قلی زادهپنجشنبه 1400/07/22 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته650،000 تومانثبت‌نام


استاکو(اسکالپچر)

استاکو(اسکالپچر)مونا چایچیانیکشنبه 1400/06/28 ساعت 15-185 جلسه 3 ساعته1.800.000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقسه شنبه 1400/07/20 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته1-100.000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت سارا خدابخشچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 14-16 یا 16-186 جلسه 2 ساعته1.800.000 تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم سارا خدابخشچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 14-16 یا 16-189 جلسه 2 ساعته2،200،000تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسسارا خدابخشچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 14-16 یا 16-186 جلسه 2 ساعته 2،000،000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)سارا خدابخشچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 14-16 یا 16-185 جلسه 2 ساعته 1.300.000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسسارا خدابخشچهارشنبه 1400/07/21 ساعت 14-16 یا 16-186 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 1400/07/20 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1400/07/22 ساعت 14:30-16:3010 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی و لولوحوریه زکیخانییکشنبه 1400/07/25 ساعت 15-184 جلسه 3 ساعته500،000 تومان ثبت‌نام

جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیانشنبه 1400/07/17 ساعت 10-133 جلسه 3 ساعته490،000 تومان ثبت‌نام

جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیانپنجشنبه 1400/07/22 ساعت 10-133 جلسه 3 ساعته490،000 تومان ثبت‌نام