تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


نقش بر جسته

نقش برجستهراضیه امیدیشنبه 99/11/11 14-186 جلسه 4 ساعته1،200،000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقسه شنیه 99/11/07 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته840،000تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیپروین قادریدوشنبه 99/11/06 ساعت 10-135 جلسه 3 ساعته400،000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوپروین قادری یکشنبه 99/11/05 ساعت 13:30-16:304 جلسه 3 ساعته360،000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 99/11/07 ساعت 10-128جلسه 2 ساعته660،000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 99/11/09 ساعت 10-128جلسه 2 ساعته660،000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلییکشنبه 99/11/05 ساعت 15-187 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 99/11/15 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته480،000 تومانثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 99/11/15 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته600،000 تومان با وسایلثبت‌نام


ساخت کیف

ساخت کیف کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 99/11/15 ساعت 10-132جلسه 3 ساعته480،000 تومان با پک وسایلثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقدو شنبه ها ساعت 16 - 1912 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 10-1312 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته955،000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهمهشاد محمدخانیپنجشنبه 99/11/09 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


نقاشی برجسته

نقاشی برجستهراضیه امیدیپنجشنبه 99/11/09 ساعت 10-135 جلسه 3 ساعته700،000 تومانثبت‌نام


نقاشی برجسته

نقاشی برجستهراضیه امیدیسه شنبه 99/11/07 ساعت 16-195 جلسه 3 ساعته700،000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 99/11/06 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت زهرا توتزاریچهارشنبه 99/11/08 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته900،000 تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم زهرا توتزاریچهارشنبه 99/11/08 ساعت 16-14 و 18-169 جلسه 2 ساعته1،200،000تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسزهرا توتزاریچهارشنبه 99/11/08 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته 1،100،000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 99/11/08 ساعت 16-14 یا 18-165 جلسه 2 ساعته 770،000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 99/11/08 ساعت 16-14 و 18-166 جلسه 2 ساعته950،000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 99/11/07 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 99/11/09 ساعت 11-1310 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 99/11/23 ساعت 14:30-16:3010 جلسه 2 ساعته680،000 تومانثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی و لولوحوریه زکیخانیپنجشنبه 99/11/09 ساعت 10-13 4 جلسه 3 ساعته700،000 تومان با پک وسایلثبت‌نام