تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقیکشنبه 1401/08/15 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته 2.800.000 تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیشهره شهابدوشنبه 1401/08/16 ساعت 13-165 جلسه 3 ساعته950،000 تومانثبت‌نام


عروسک بافی

عروسک بافیشهره شهابسه شنبه 1401/08/17 ساعت 10-135 جلسه 3 ساعته950.000 تومانثبت‌نام
مکرومه بافی شهره شهابسه شنبه 1401/08/17 ساعت 13:30-16:308 جلسه 3 ساعته1.250.000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوشهره شهابشنبه 1401/08/14 ساعت 15-184 جلسه 3 ساعته760.000 تومانثبت‌نام


گیوه بافی

گیوه بافیشهره شهابسه شنبه 1401/08/17 ساعت 13:30-16:3010 جلسه 3 ساعته2.500.000 تومانثبت‌نام


دومیل بافی

دومیل بافیشهره شهابسه شنبه 1401/08/17 ساعت 13:30-16:3010 جلسه 3 ساعته2.300.000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقیکشنبه 1401/08/15 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته2.800.000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیچهارشنبه 1401/08/18 ساعت 13-167 جلسه 3 ساعته2.200.000تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیسه شنبه 1401/08/10 ساعت 16-197 جلسه 3 ساعته2.200.000تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته2.400.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 10-1312 جلسه 3 ساعته2.400.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

سیاه قلم -و طراحی مقدماتیشیوا ابوالصدقیکشنبه ها ساعت 10-1312 جلسه 3 ساعته2.400.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقدوشنبه ها ساعت 16 - 1912 جلسه 3 ساعته2.400.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقدوشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته2.400.000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهسمیه قلی زادهپنجشنبه 1401/08/12 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته1.500.000تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 1401/08/09 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته2.100.000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت پدرام احمدیشنبه 1401/08/14 ساعت 15:30-17:306 جلسه 2 ساعته3.100.000تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم پدرام احمدیشنبه 1401/08/14 ساعت 15:30-17:309 جلسه 2 ساعته3.600.000 تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسپدرام احمدیشنبه 1401/08/14 ساعت 15:30-17:306 جلسه 2 ساعته 3.400.000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)پدرام احمدیشنبه 1401/08/14 ساعت 15:30-17:305 جلسه 2 ساعته 2.300.000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسپدرام احمدیشنبه 1401/08/14 ساعت 15:30-17:306 جلسه 2 ساعته2.700.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 1401/08/10 ساعت 10:30-12:3010 جلسه 2 ساعته2.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1401/08/05 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته2.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقچهارشنبه 1401/05/18 ساعت 17-1910 جلسه 2 ساعته2.100.000 تومانثبت‌نام

جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیان شنبه 1401/08/14 ساعت 16-193 جلسه 3 ساعته750.000 تومان ثبت‌نام


گلدوزی با دست

گلدوزیشکیلا ابوالصدقشنبه 1401/08/14 ساعت 9:30-12:303 جلسه 3 ساعته700.000تومان ثبت‌نام


ساخت ظروف چوبی

ساخت ظروف چوبیبهناز قادریچهارشنبه 1401/08/18 ساعت 9-124 جلسه 3 ساعته4.800.000 تومان ثبت‌نام