تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


نقش بر جسته

نقش برجستهراضیه امیدی6 جلسه 4 ساعته1،200،000 تومانثبت‌نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 1400/04/14 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته 1.300.000 تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیفرنوش اخگردوشنبه 1400/04/14 ساعت 10-135 جلسه 3 ساعته500،000 تومانثبت‌نام
کیف بافیفرنوش اخگر دوشنبه 1400/04/14 ساعت 13:30-16:308 جلسه 3 ساعته800،000 تومانثبت‌نام
مکرومه بافی فرنوش اخگرشنبه 1400/04/12 ساعت 15-188 جلسه 3 ساعته800،000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوفرنوش اخگرشنبه 1400/04/12 ساعت 11:30-14:304 جلسه 3 ساعته480،000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 1400/03/31 ساعت 19-1710 جلسه 2 ساعته1.300.000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیچهارشنبه 1400/04/16 ساعت 10-137 جلسه 3 ساعته1.050.000 تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقیدوشنبه 1400/04/21 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته600،000 تومانثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقیچهارشنبه 1400/04/23 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته600،000 تومان با وسایلثبت‌نام


ساخت کیف

ساخت کیف کچهماندانا میر عشقیدوشنبه 1400/04/21 ساعت 10-132جلسه 3 ساعته550،000 تومان با پک وسایلثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 10-1312 جلسه 3 ساعته1.440.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته1.440.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1912 جلسه 3 ساعته1.440،000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته1.440.000تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهسمیه قلی زادهپنجشنبه 1400/04/31 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته650،000 تومانثبت‌نام


نقاشی برجسته

نقاشی برجستهراضیه امیدی5 جلسه 3 ساعته700،000 تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 1400/04/21 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته1-100.000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت زهرا توتزاریچهارشنبه 1400/04/14 ساعت 14-16 یا 16-186 جلسه 2 ساعته1.800.000 تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم زهرا توتزاریچهارشنبه 1400/04/14 ساعت 14-16 یا 16-189 جلسه 2 ساعته2،200،000تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسزهرا توتزاریچهارشنبه 1400/04/16 ساعت 14-16 یا 16-186 جلسه 2 ساعته 2،000،000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)زهرا توتزاریچهارشنبه 1400/04/16 ساعت 14-16 یا 16-185 جلسه 2 ساعته 1.300.000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسزهرا توتزاریچهارشنبه 1400/04/16 ساعت 14-16 یا 16-186 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقدوشنبه 1400/04/28 ساعت 17-1910 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 1400/04/15 ساعت 11-1310 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1400/04/17 ساعت 14:30-16:3010 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی و لولوحوریه زکیخانیشنبه 1400/04/19 ساعت 15-184 جلسه 3 ساعته500،000 تومان ثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی و لولوحوریه زکیخانیچهارشنبه 1400/04/23 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته500،000 تومان ثبت‌نام