تصویرنام دورهاستادتاریخ شروعمدت دورهشهریهثبت نام


پتینه اجسام

پتینه اجساممهندس شیوا ابوالصدقسه شنبه 1401/05/11 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته 2.400.000 تومانثبت‌نام


قلاب بافی

قلاب بافیفرنوش اخگریکشنبه 1401/05/09 ساعت 13:30-16:305 جلسه 3 ساعته650،000 تومانثبت‌نام


عروسک بافی

عروسک بافیفرنوش اخگردوشنبه 1401/05/03 ساعت 11-145 جلسه 3 ساعته650.000تومانثبت‌نام
مکرومه بافی فرنوش اخگریکشنبه 1401/04/12 ساعت 13:30-16:308 جلسه 3 ساعته960.000 تومانثبت‌نامسبد تریکو

سبد تریکوفرنوش اخگریکشنبه 1401/05/09 ساعت 13:30-16:304 جلسه 3 ساعته580.000 تومانثبت‌نام


پتینه دیوار

پتینه دیوارمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 1401/05/04 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته2.400.000 تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیچهارشنبه 1401/05/05 ساعت 9:30-12:307 جلسه 3 ساعته1.900.000تومانثبت‌نام


نقاشی کلاژ

نقاشی کلاژمیچکا عقیلیسه شنبه 1401/05/11 ساعت 16-197 جلسه 3 ساعته1.900.000تومانثبت‌نام


عروسک کچه

عروسک کچهماندانا میر عشقییکشنبه 1401/05/09 ساعت 13-104 جلسه 3 ساعته1.100.000تومانثبت‌نام


عروسک حیوان کچه

عروسک حیوان کچهماندانا میر عشقیپنجشنبه 1401/05/06 ساعت 13:30-16:304 جلسه 3 ساعته1.100.000تومان ثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقپنجشنبه ها ساعت 13:30 - 16:3012 جلسه 3 ساعته2.220.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقسه شنبه ها ساعت 16 - 1912 جلسه 3 ساعته2.220.000 تومانثبت‌نام


انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)

انواع نقاشی (رنگ روغن - مداد رنگی - آبرنگ - سیاه قلم - نقاشی مدرن)میچکا عقیلی-شیوا ابوالصدقچهارشنبه ها ساعت 10 - 1312 جلسه 3 ساعته2.220.000 تومانثبت‌نام


پاپیه ماشه

پاپیه ماشهسمیه قلی زادهپنجشنبه 1401/05/06 ساعت 13:30-16:304 جلسه 3 ساعته1.200.000تومانثبت‌نام


ویترای

ویترایمهندس شیوا ابوالصدقدوشنبه 1401/05/03 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته1-900.000 تومانثبت‌نام


تیفانی تخت

تیفانی تخت پدرام احمدیشنبه 1401/05/08 ساعت 14-16 و 16-186 جلسه 2 ساعته2.900.000تومانثبت‌نام


تیفانی حجم

تیفانی حجم پدرام احمدیشنبه 1401/05/08 ساعت 14-16 و 16-189 جلسه 2 ساعته3.400.000 تومانثبت‌نام


استند گلس

استند گلسپدرام احمدیشنبه 1401/05/08 ساعت 14-16 و 16-186 جلسه 2 ساعته 3.000.000 تومانثبت‌نام


فیوزینگ

فیوزینگ (همجوشی شیشه)پدرام احمدیشنبه 1401/05/08 ساعت 14-16 و 16-185 جلسه 2 ساعته 2.100.000 تومانثبت‌نام


ساخت بدنه تراریوم

ساخت بدنه تراریوم و باکسپدرام احمدیشنبه 1401/05/08 ساعت 14-16 و 16-186 جلسه 2 ساعته1.100.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقسه شنبه 1401/05/04 ساعت 13:30-15:3010 جلسه 2 ساعته1.900.000 تومانثبت‌نام


کاشی شکسته

کاشی شکستهمهندس شکیلا ابوالصدقپنجشنبه 1401/05/05 ساعت 10-1210 جلسه 2 ساعته1.900.000 تومانثبت‌نام

عروسک روسی مقدماتی

عروسک روسی و لولوحوریه زکیخانیدوشنبه 1401/05/10 ساعت 10-134 جلسه 3 ساعته600.000 تومان ثبت‌نام

جواهردوزی

جواهردوزیمهشید محمدیانشنبه 1401/05/08 ساعت 15-183 جلسه 3 ساعته600.000 تومان ثبت‌نام